Het terrein is inmiddels uitgegroeid tot een mooie volkstuin met 54 tuinleden.

Elk lid beschikt over een eigen tuin met een tuinhuis. Door betaling van de contributie mag je de tuin gebruiken en het tuinhuis is eigendom. Je bent gebruiker van de tuin en geen ‘huurder’ in de zin van de wet.

Dit stuk grond wordt door de AVVN gehuurd van de gemeente. De AVVN is een landelijke organisatie, die op haar beurt de grond verhuurt aan onze vereniging.

Om de tien jaar wordt een nieuw huurcontract met de gemeente opgesteld. De AVVN en het bestuur stellen samen met de gemeente op wat er in het contract komt te staan. De AVVN helpt ons voor onze vereniging een zo goed mogelijk contract te sluiten.
Download hiernaast het huurcontract om te zien wat de nieuwe afspraken zijn.

De tuinen zijn voorzien van water en elektra.
Ieder geeft een eigen invulling aan zijn of haar paradijs, een fruit- of moestuin, een natuurtuin, een bloementuin, of een echte vlinder of bijentuin.

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van OVT. Dat betekent het beheer over alle eigendommen van de vereniging en het draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan. Het bestuur stelt desgewenst nadere regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken en roept commissies in het leven voor de uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de Activiteitencommissie. Mevrouw J. IJssels verzorgt voor de vereniging de Collectieve brandverzekering.

Bestuurstaken worden vervuld door:
A. Wessels, voorzitter
A. Pellikaan, secretaris
S. Westerink, penningmeester
J. IJssels, Verkoop huisjes

Alle afspraken en regels zijn opgenomen in de statuten en de reglementen van de vereniging. Deze zijn te downloaden rechts van deze pagina.

Ook de leden vervullen een belangrijke rol in de vereniging. Samen zijn we verantwoordelijk voor een mooi verzorgd terrein en een fijne sfeer bij de OVT.
Jaarlijks, in de maand maart ben je van harte welkom bij de Algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording geeft van het gevoerde beleid en de plannen bekend maakt voor toekomstig beleid. Je hebt inspraak bij het maken van keuzes die het bestuur voorlegt. Van alle leden wordt ook een actieve bijdrage verwacht.

Werkuren
Elk lid, jonger dan 75 jaar, wordt tweemaal per jaar verwacht op een zaterdagochtend voor het verrichten van werkuren ten behoeve van het onderhoud van het gezamenlijke terrein.
Hiervoor is een rooster beschikbaar dat is te downloaden rechts van deze pagina.
Kijk op het rooster wanneer je verwacht wordt.

Wie om welke reden dan ook helemaal niet kan komen werken, kan de bijdrage leveren door de uren af te kopen.

De website
Deze website is van en voor leden.
Wij nodigen je van harte uit om ook een bijdrage te leveren aan de website.
Als je iets wilt laten plaatsen op de website kun je de inhoud en eventueel linkjes mailen aan sitebeheer.
Sitebeheer redigeert eventueel teksten zonder afbreuk te doen aan de inhoud.
Bij twijfel worden onderwerpen of afbeeldingen ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.

Handige downloads
Meer informatie

Voor meer informatie over volkstuinvereniging Onze Vrije Tijd kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur.

Kleine Schelluinsekade 9-11,
4204 TZ  Gorinchem

© Volkstuinvereniging Onze Vrije Tijd | 2024